Kynologie 2021

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího pro lovecké psy

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise opravný a náhradní termín zkoušek k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 22. srpna 2021 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce).

Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Pátek 3. září 2021 od 9:00 hodin

Jarní svod 29. května 2021 v MS Blanice Tálín

  • Tak jako každý rok se konal Jarních svod loveckých psů, který vznikl díky kynologům-chovatelům jako kontrola dědičnosti. Pokud by se v chovu objevil „problém“ v podobě dědičné vady, nešel tento jedinec na výstavu, ale byl používán výhradně v praxi. Tato povinnost již není vyžadována, psi absolvují v daném věku Bonitaci a i  tím je dán předpoklad odhalit jakékoliv vady. Jarní svod na našem okrese je tedy brán jako první kynologická akce, kdy se naši kynologové setkávají po zimní přestávce, kdy mladý pes přijde do tak velkého kolektivu. Tady si může jeho majitel-vůdce ověřit nervovou soustavu psa, jeho reakci na cizí prostředí a utvrdit se v socializaci. U málo početných plemen je také jarní svod výborná prezentace méně známého plemene. A právě na takové akci, jako je jarní svod, může toto plemeno objevit některý z myslivců a následně si jej pořídit a využívat pro mysliveckou praxi. Je vždy na pořadatelích, jak jarní svod bude probíhat. Proto i OMS Písek se spolupráci s MS Blanice Tálín dne 29. května 2021, již po několikáté uspořádal tuto kynologickou akci. Sešlo se zde mnoho mladých psích pomocníků se svými vůdci.
  •  Letos byla největší podívaná na Jack Russell teriéra, malého, dobře stavěného a pružného teriéra .Jack Russell teriér se dle typu srsti dělí na tři varianty: hladkou, lámanou a hrubou. Ve zbarvení u těchto psů převažuje bílý podklad, který pokrývá většinu těla, a dále jsou tu tříslové znaky nebo černé znaky po celém těle.
  • Na Jarním svodu, ale bylo opět možno shlédnout nespočet nám již běžně známých jezevčíků všech rázů a druhů srsti  či naše národní plemeno Český fousek, ale i mnoho dalších psích zástupců. Celkem se Jarního svodu účastnilo 25 ostatních plemen a 20 ohařů.
  • Počasí nám v letošním roce vyšlo na jedničku a po řádném zapsání všech přihlášených se mohlo konat i první zasedání kynologické komise OMS Písek, kde se upřesnil plán pro letošní rok.
  • Myslivecký spolek se této akce zhostil na výbornou a patří jim  poděkování jako i všem , kteří pomohli akci zabezpečit. Také veliké poděkování patří Ing. Václavu Sobolíkovi za korektní posuzování předvedených psích pomocníků.

Zkoušky vloh 5. a 6. června 2021 MS Chlum Rakovice

Ve dnech 5. a 6. června 2021 se konaly v mysliveckém spolku Chlum Rakovice zkoušky vloh pro všechny lovecká plemena psů. Po oba dva dny dělal vrchního rozhodčího pan František Pavlíček.
První den bylo za slunného dne předvedeno celkem 24 psů. Vítězem ve skupině ohařů se s plným počtem stala německá krátkosrstá ohařka Corona ze Schwarzebergských strání, kterou vedl Přemysl Ježek. Za skupiny ostatních plemen se samými čtyřkami zvítězila fena německého loveckého teriéra Margo Gamin vedená Josefem Pixou.
Druhý den se počasí opět vydařilo a bylo předvedeno 24 psů. Vítězem v ostatních plemenech se stala fena německého křepeláka Heda z Kakosova statku vedená Jakubem Zemanem, ve skupině ohařů své prvenství vybojoval Malý Münsterlandský ohař Alex z Hanušova lomu s vůdcem Janem Žitným.
MS Chlum Rakovice vybral perfektní terén, revír byl dostatečně za zvěřen, a proto psi mohli perfektně prokázat vrozené vlastnosti, které nejsou ovlivněny výcvikem. Vůdci předvedli svou připravenost se svými psími svěřenci a oplátkou jim bylo profesionální posouzení od rozhodčích.

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/07/Zkousky-vloh-Ostatni-pl._2021-06-05-prehled.pdf

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/07/Zkousky-vloh-Ohari_2021-06-05-prehled.pdf

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/07/Zkousky-vloh-Ohari_2021-06-06-prehled.pdf

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/07/Zkousky-vloh-Ostatni-pl._2021-06-06-prehled.pdf

Lesní zkoušky ostatních plemen 13.června 2021 – LMP s.r.o.

V honitbě lesů města Písku – LMP s.r.o. se 13.června 2021 konaly lesní zkoušky malých plemen. Funkce vrchního rozhodčího se ujal Libor Kurfiřt,  jeho tým tvořili Roman Malec, František Pavlíček, Václav Myslivec a Bc. Petr Rybák . Na zkoušky bylo přihlášeno celkem 12 psů a předvedeno 11. Celková příprava těchto zkoušek byla již tradičně na velmi vysoké úrovni. Velký podíl na přípravách měl organizační výbor v čele s ředitelem zkoušek panem Ing. Václavem Zámečníkem. Korona byla ukázněná, ale málo početná. Zkoušky proběhly bez jakýchkoliv námitek a protestů. Vítězem lesních zkoušek se stal za slídiče Heda z Kakosova statku, kterou vedl Jakub Zeman – získali 300 bodů v první ceně. Za jezevčíky a teriéry si své prvenství odnesl Jaroslav Bednář se svým psím kamarádem Chrisem Magor. Dále byly uděleny dalších 4 první ceny, dvě druhé ceny, jedna třetí, dva psi odstoupili.

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/07/Lesni-zkousky-Ostatni-pl._2021-06-13-prehled.pdf

Lesní zkoušky ohařů 3. července 2021 – LMP s.r.o.

V honitbě lesů města Písku – LMP s.r.o. se 3. července 2021 konaly lesní zkoušky ohařů. Vrchního rozhodčího se pro tento den zhostil Jaroslav Procházka,  jeho tým tvořili domácí rozhodčí Jana Pravdová, Jan Šimeček, Pavla Lhotáková a Vladimír Gotfríd .
 Na zkoušky bylo přihlášeno celkem 5 ohařů a předvedeno bylo 5. Celková příprava těchto zkoušek byla již tradičně na velmi vysoké úrovni. Velký podíl na přípravách měl organizační výbor v čele s ředitelem zkoušek panem Ing. Václavem Zámečníkem, ale hlavní podíl měl Václav Myslivec  se svým  týmem. Korona byla ukázněná,  i když málo početná. Zkoušky proběhly bez jakýchkoliv námitek a protestů. Vítězem lesních zkoušek se stala fena německého drátosrstého ohaře Casey Berrmont, kterou vedla Hana Bártová- získali 244 bodů v první ceně. Dále bylo uděleny jedna druhá cena, a jedna třetí cena 2 ohaři neobstáli a osudnou se jim stala vlečka s liškou.

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/07/Lesni-zkousky-Ohari_2021-07-03-prehled.pdf

Bezkontaktní norování nováčků 17.července 2021 – Nora Živec

V sobotu 17.7.2021 proběhla zkouška  z bezkontaktního norování  nováčků v honitbě LMP s.r.o. na noře Živec. Roli vrchního rozhodčího se ujal  Bc. Petr Rybák, dalšími rozhodčími byli Ing. Jan Homola a Filip Veselý. Na zkoušky bylo přihlášeno 17 psů a 16 ve zkoušce obstáli, jeden pes nenastoupil pro zranění. Zkoušky z norování byly vzorně připraveny ,za což patří velký dík našim normistrům Ondřeji Hrubantovi a Kateřině Homolové. Počasí bylo příznivé a po celý den panovala dobrá nálada. Nejlepší čas měla fena jezevčíka hladkosrstého standart Jessie z Ipelského brodu  s vůdcem Miroslavem Máčlem a spolu dosáhli 84 bodů za 0,9 vteřin .

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/07/Zkouska-novacku-bezkontaktni-norovani_2021-07-17-prehled-1.pdf

Zkouška z vodní práce 24.července 2021 – MS Křešice

PODZIMNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ

PODZIMNÍ ZKOUŠKY OSTATNÍCH PLEMEN

Propozice: https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/07/Nominacni-soutez_Propozice-PISEK-srpen.pdf

Oznamovací povinnost chovatelů tří a více fen starších jednoho roku

V ČR platí povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

§ 4 odst. 3 – Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.

§ 4 odst. 4 – Chovatel uvedený v odstavci 3 je dále povinen oznámit krajské veterinární správě písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy snížení počtu jím chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 3, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

§ 4 odst. 5 – Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4 pouze jeden z nich.“

Oznámení o chovu či změnách v chovu 3 a více fen starších 12 měsíců můžete provést online přes aplikaci „Hlášení tří a více fen“. Nejdříve je nutné se zaregistrovat na stránce registrace. Emailem obdržíte přihlašovací heslo do aplikace „Hlášení tří a více fen“ (viz. „online formulář“ v úvodu tohoto článku). Po přihlášení do této aplikace ohlásíte povinné údaje, a tyto vložené údaje pak můžete kdykoli aktualizovat. V případě, že jste již v minulosti přes online formulář provedli oznámení o chovu 5 a více fen, nahlašovat svůj chov nyní znovu nemusíte. Vaše hlášení je již v systému evidováno, což si můžete ověřit po registraci a přihlášení  do nového online formuláře. Registraci je nutné provést pod stejným e-mailem.

Další možností oznámení o chovu či změnách v chovu 3 a více fen starších 12 měsíců je osobní či písemný kontakt s místně příslušnou Krajskou veterinární správou (viz „formulář ke stažení“ v úvodu tohoto článku).

Výjimka z oznamovací povinnosti chovu tří a více fen se vztahuje na chovatele podnikající v chovu psů na základě živnostenského oprávnění (tito chovatelé mají oznamovací povinnost podle § 13a zákona č. 246/1992 Sb.); dále na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou a obecní policii tj. psy služební; na chovatele psů se zvláštním výcvikem, tj. psy vodící a asistenční; a také pak na útulky pro toulavá a opuštěná zvířata, hotely nebo penziony pro zvířata. Naopak chovatelům loveckých psů od 15. 1. 2020 již nebude výjimka z oznamovací povinnosti umožněna.

Seznam chovatelů 3 a více fen nepředstavuje „seznam množíren s nelegálním prodejem“, ale je to seznam míst, kde se chová větší počet fen bez ohledu na charakter a cíl chovu. V seznamu, který SVS na základě ustanovení § 48 odst. 1 písm. j) bodu 1 veterinárního zákona povinně zveřejňuje, tak naleznete nejen chovy psů s průkazem původu a bez něj, ale také chovy psů pro sportovní vyžití či chovy s větším počtem fen ne nutně využívanými k reprodukci. Zveřejněná informace o registraci chovu obsahuje pouze jméno a příjmení chovatele, obec a kraj.

Je na místě zdůraznit, že se nejedná o registraci chovů s vydáním registračního čísla ani o povolení chovu. Za nenahlášení chovu hrozí chovateli sankce. Neznamená to však, že pokud chovatel chov nenahlásí, SVS chov automaticky uzavře.

Chovatel musí současně dodržovat obecné podmínky legislativy a v případě, že má na chov psů živnost, má být již u příslušné KVS registrován podle zákona na ochranu zvířat.

Cílem této úpravy tedy je, aby se orgány veterinární správy dozvěděly o tom, že chovatel chová větší množství psů na daném místě. Veterinární zákon ukládá povinnost nahlásit počet zvířat a místo chovu. Úřední veterinární lékaři pak mohou pravidelně prověřovat, zda v chovu nedochází například k týrání zvířat.

Povinné označování psů

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání


Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince
2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení by měla vstoupit v platnost 1. února 2021.

V novele je několik novinek týkajících se psů. Následné povídání na některé z nich
upozorňuje. Připomenout je ale třeba, že pouze soud může vykládat zákon a že ten, kdo chce
znát přesné znění by si měl zákon ve Sbírce zákonů otevřít.
Potěšitelné je, že se poprvé v zákoně objevuje definice množírny a že je vysloven zákaz
prodeje psů na veřejných prostranstvích nebo v obchodech se zvířaty. Potěšitelné je také to, že se
předpisy nevztahují jen na organizované chovatele nebo na chovatele, kteří mají na chov psů
živnostenský list, jako tomu bylo doposud, ale že mají daleko širší platnost.
Potěšitelné je i to, že dle zákona je chovatel povinen poskytnout nabyvateli informace o štěněti a
také o tom, jak o něj pečovat. Podobný přístup není pro chovatele ČMKU nic nového, většina
z nich jej dlouho uplatňuje v praxi.
Menší radost chovatelům asi udělá zavádění evidenčních listů vrhů a štěňat. Podstatné asi
je to, že se evidenční listy nikam neposílají, ale chovatel je musí po dobu 3 let pro případ kontroly
uchovávat.
Níže jsou uvedena ustanovení, týkající se psů.
V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Každý je povinen zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného
chovatele. To neplatí, pokud se zvíře jednoho chovatele brání útoku zvířete jiného chovatele nebo
pokud zvíře chovatele brání prostor určený k jeho chovu a dále v případě pasteveckých psů při
ochraně hospodářských zvířat. Toto ustanovení se vztahuje na volně žijící zvíře, pouze pokud je
chováno v zajetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zvíře chované v honitbě podle zákona o
myslivosti a na loveckého dravce, pokud je používán podle zákona o myslivosti.“.
Upraven byl i „§ 7a, Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování.
(1) Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu,
ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které
způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické,
biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se rozumí zařízení, včetně
bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat
nebo dosažení zisku.
(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat,
a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají
chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku,
nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6
měsíců povinni
a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,
b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis
následné péče o ně a
c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat
s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu
k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5.
(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku.
(4) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat,
a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají
chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku,
nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni
a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat,
b) do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů
jednotlivých štěňat a
c) uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.
(5) Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na svých
internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje
a) identifikační údaje chovatele,
b) místo jejich chovu,
c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,
d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7
dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a
e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla
provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.
(6) Chovatel psa je povinen dodržovat tyto podmínky:
a) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici; ostatním životaschopným
štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
b) maximální počet vrhů u feny je 3 za období 24 měsíců a
c) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.
(7) Chovatel kočky je povinen dodržovat tyto podmínky:
a) kočka kojí pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici; ostatním
životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
b) maximální počet vrhů u chovné kočky je 3 za období 24 měsíců,
c) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.
(8) Chovatel musí zajistit podmínky při chovu za účelem rozmnožování a minimální velikost
prostor při rozmnožování psů nebo koček a dodržovat požadavky na provádění inseminace
stanovené prováděcím právním předpisem. Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se
zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci
podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem
zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, musí dodržovat
požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování stanovené
prováděcím právním předpisem.
(9) Požadavky na podmínky při chovu za účelem rozmnožování a požadavky na minimální
velikost prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace a na nejnižší a nejvyšší
věk psů a koček při jejich rozmnožování stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“
㤠7b
Prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli
Je zakázán prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli
a) na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci veřejného
vystoupení zvířat, nebo
b) na místech uvedených v § 13a odst. 5.“
S výše uvedeným souvisí také nově navrhované ustanovení § 13a odst. 5 zákona na
ochranu zvířat, ze kterého citujeme: „(5) Je zakázán prodej psů, koček a primátů v obchodech se
zvířaty.“

Evidenční list vrhu štěňat

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/02/2021evidencni_list_vrhu_stenat.docx