Členské příspěvky

Přátelé myslivci,


Kancelář OMS Písek bude v úředních hodinách nadále otevřena, ale žádáme, aby osobní kontakt byl pouze po telefonické dohodě. Dále si Vás dovolujeme požádat o placení členských příspěvků buď hromadně nebo přes účet.
Hromadně znamená, že: jeden pověřený člen spolku přijde po telefonické dohodě zaplatit příspěvky min za 5 členů.
Bankovním převodem znamená, že: člen zaplatí příspěvek na účet OMS Písek – číslo účtu 7300002122/8040 pod variabilním symbolem – Vaše rodné číslo bez znamínka lomeno a do poznámky jméno, příjmení a rok, na který je příspěvek placen. Do pěti dnů od připsání platby na účet Vám bude zaslána členská průkazka na adresu trvalého bydliště.

Děkujeme za pochopení. Přejeme Vám v této nelehké době pevné zdraví a těším se na setkání v lepších časech.
                                                                            „Myslivosti zdar“

Zvýšené pojištění od 25.09.2021 platné pro následující roky

Oznámení cen pojištění pro rok 2022V posledních třech letech významně narostlo množství škod mysliveckých psů a z toho plynoucí zvýšení plnění z úrazového pojištění psa při výkonu práva myslivosti. To způsobuje podstatný nárůst nákladů na náhrady vzniklých škod.

V souvislosti s tímto vývojem je pojišťovna Halali nucena přikročit v navýšení ceny pojistného za pojištění psa u varianty STANDARD a EXCLUSIVE, kde je pojištěn pes na úraz pro výkon práva myslivosti. Varianta MINIMUM (základní) zůstává beze změny ve stávající výši. Zároveň však pojišťovna navyšuje limity plnění v úrazovém pojištění myslivce ve variantě STANDARD a EXCLUSIVE za ponechání stávající ceny úrazového pojištění.

Úprava výše pojistného byla schválena mysliveckou radou a byla podepsána nová rámcová smlouva pro rok 2022 mezi Českomoravskou mysliveckou jednotou a HALALI, všeobecnou pojišťovnou.


Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Písek). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Číslo účtu: 7300002122/8040

VS : rodné číslo bez znaménka lomeno

Do poznámky: Jméno pojištěnce a rok pojištění

Základní členský příspěvek

základní členský příspěvekvarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem1000 Kč1600 Kč2100 Kč
zůstává OMS (klubu)504 Kč504 Kč504 Kč
odvod celkem496 Kč1096 Kč1596 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát191 Kč191 Kč191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

varianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem650 Kč1250 Kč1750 Kč
zůstává OMS (klubu)223 Kč223 Kč223 Kč
odvod celkem427 Kč1027 Kč1527 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát122 Kč122 Kč122 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

varianta MINIMUM
výše ČP celkem750 Kč
zůstává OMS (klubu)540 Kč
odvod celkem210 Kč
odvod pojištění0 Kč
odvod sekretariát205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč
         Je dobré mít svou členskou kartu vyplněnou správně!
Chcete vědět, jak se dostanete do své členské karty…?

Kromě zcela samozřejmého a logického požadavku, že by přece každý člen měl mít v prvé řadě sám zájem o aktualizaci údajů a mít vše v pořádku, je tu i další úhel pohledu. Českomoravská myslivecká jednota chce pravidelně komunikovat se členy, využívat nejen takových počinů, jako bylo zaslání  mimořádného čísla, ale také své členy pravidelně informovat o důležitých skutečnostech elektronickou komunikací. Jsou ale také v jednání možnosti slev pro řádně evidované členy, poskytnutí členských výhod a bonusů. 

A všechny tyto, případně další uvažované výhody členství, zcela logicky musí vycházet z řádně vedené, pravidelně aktualizované a skutečnosti odpovídající evidence. Je tedy v osobním zájmu každého člena, aby si údaje zkontroloval a udržoval v aktualizované podobě. Určitě to za těch pár minut stojí!

Podrobný návod najdete v příloze.

Jak-spravne-vyplnit-svou-clenskou-kartu.pdf


www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Je-dobre-mit-svou-clenskou-kartu-vyplnenou-spravne.aspx


Pojišťovna HALALI

https://www.halali.cz/