Dokumenty

Fotogalerie přechozích let

https://omspisek.rajce.idnes.cz/

—————————————————————————————————————————————————

Dokumenty ke stažení:

Plán kynologických akcí 2022:

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2022/01/PLANKYNOLOGICKYCHAKCIVROCE2022OMSPISEK-1.pdf

Formulář pro Českého fouska:

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/08/FOUSEK-prispevek.pdf

DOTACE NA CHOV A VÝCVIK ČESKÉHO FOUSKA

P O Z O R !!! Termín pro podání žádosti je do 31. srpna      P O Z O R !!!

Podrobné informace Vám poskytnou pracovníci Krajského úřadu.

I letos je možné čerpat příspěvek na chov a výcvik českého fouska

Bližší aktuální informace a formulář ke stažení na portálu >> eagri. cz

Poskytování příspěvků je i nadále upravuje

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, (Nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a Nařízení vlády č. 51/2015 Sb.), které mimo jiné stanoví v:

§ 42

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

(1) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

(2) Sazby finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 jsou uvedeny v části VII přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Výše finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se stanoví jako součet součinů sazby a počtu technických jednotek.

§ 43

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů

(1) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout vlastníku loveckého psa.

(2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu.

(5) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa.

Žádost o dotaci se podává na příslušný krajský úřad.

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je ke stažení v excel a pdf na konci článku.

Příspěvek lze uplatnit pouze na zkoušku lovecké upotřebitelnosti, která opravňuje psa, v tomto případě českého fouska k:

1/ vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře (§14 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, – čili jedna z těchto zkoušek PZ, LZ, ZVP nebo  VZ)

2/ dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře (§ 14 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, – čili jedna z těchto zkoušek LZ, BZ nebo VZ)

To znamená, že maximální výše dotace je 2x 2000,- Kč a pouze jedenkrát za život daného jedince. Pokud tedy jedinec složí v letošním roce pouze PZ, může dotaci uplatnit pouze na vyhledávání, dohledání a přinesení drobné zvěře, čili pouze 1×2000,- Kč, byť by PZ absolvoval opakovaně. Pokud příští rok (nedojde-li zase k nějaké změně) jedinec složí LZ nebo VZ může uplatnit zase pouze 1×2000,- Kč a to na dosled spárkaté zvěře a je lhostejno, zda LZ nebo VZ. Nemůže již uplatňovat dotaci na ZVP, neboť upotřebitelnost „pro drobnou zvěř“ získal již v letošním roce při PZ. Pozor při lesních zkouškách (pochopitelně i všestranných), kde získáváte jak upotřebitelnost na „drobnou zvěř“ podle § 14 písm. a) tak na „dosled spárkaté zvěře“ podle § 14 písm. c) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protože se jedná jen o jednu zkoušku, dostanete pouze 1×2000,-Kč, byť máte oba výkony.

Změna termínu (podání žádosti do 31. srpna za předchozích 12 měsíců), do kdy lze požádat o dotaci, nemá pro přiznání dotace zásadní význam. Pro praxi tato termínová změna přinese pouze drobnou komplikaci pro ty, kteří podzimní zkoušky složí až v říjnovém termínu. Ti mohou žádat o dotaci až příští rok. Pokud tedy příští rok v červnu nebo v červenci se psem (pochopitelně českým fouskem, neboť jsme klub zabývající se výhradně jeho chovem) splní lesní zkoušky, splní tedy oba možné výkony pro ohaře a již v červenci si může požádat na místně příslušném krajském úřadě o dotaci na oba výkony. S pravděpodobností hraničící s jistotou mu však bude proplacena až na konci roku.

FORMULÁŘE PRO POJISTNÉ UDÁLOSTI – HALALI

https://www.halali.cz/index.php/hlaseni-skod2

Zkušební řád pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/1Zkusebni-rad-platny-od-1-1-2020-1-4.pdf

Přihláška – Jarní svod loveckých psů

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2022/01/Prihlaska-Jarni-svod-psu-tiskopis-2022.doc

Přihláška na zkoušky loveckých psů

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2022/01/prihlaska-2022.docx

Přihláška pro čekatele na rozhodčího z výkonu loveckých psů

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/PRIHLASKA-PRO-CEKATELE-NA-ROZHODCIHO-Z-VYKONU-LOVECKYCH-PSU-1.doc

Souhlas se zpracování některých údajů

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/Souhlas-se-zpracováním-některých-údajů-kynologičtí-rozhodčí-v2-2.docx

Žádost o připuštění ke zkoušce na rozhodčího

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce-pro-rozhodci.doc

Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/09/Zadost-o-zarazeni-do-seznamu-mezinarodnich-rozhodcich-1.doc

Návrh na vyznamenání

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/N-A-V-R-H-na-vyznamenani-CMMJ.doc

Přihláška kurz o 1. lovecký lístek

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/Prihlaska-kurz-ADEPTI.doc

Přihláška kurz mysliveckých hospodářů

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/Prihlaska-kurz-mysliv-hospodaru-2010-tiskopis-1.doc

Potvrzení o vzorku trusu k parazitologickému vyšetření

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/Potvrzeni_o_prevzeti_vzorku_trusu_k_parazitologickemu_vysetreni_2014_01_31-1.doc

Objednávka laboratorního vyšetření divokých prasat

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/07-Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-2019-10-01-1.doc

Objednávka laboratorního vyšetření spárkaté zvěře

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/13-Objednavka-laboratorniho-vysetreni-trusu-sparkate-zvere-2017-01-20-1.doc

Potvrzení o převzetí lišky

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/Potvrzeni_o_prevzeti_lisky_2014_09_08.docx

TESTOVACÍ OTÁZKY PRO ŽADATELE O ZBROJNÍ PRŮKAZ

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/Souhrn_testovych_otazek_pro_zadatele_o_vydani_ZP_k_pouziti_od_30-01-2021i.pdf

MATERIÁLY PRO KURZ O 1. LOVECKÝ LÍSTEK

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/MATERIÁLY-PRO-ADEPTY-O-1.-LOVECKÝ-LÍSTEK-2.pdf